Pies sida om utmattningssydrom

Kvinnliga personlighetsdrag och hantering av stress

Texten är hämtad ur "Kvinnor och utbrändhet inom organisationer, LIU 2003

 

Perfektionism är en personlig egenskap karaktäriserande av en benägenhet att sätta omåttligt höga krav eller ideal där självaktningen beror på hur väl individen lever upp till dessa. Perfektionister är betydligt mer påverkade av stressfulla händelser och dagliga bekymmer, och kan uppleva större ångest med sjunkade själv-     aktning som resultat.

När orealistiskt högt satta ideal antagna av kvinnliga perfektionister störs av stressfaktorer leder det till att självaktningen hotas. Med andra ord har denna egenskap i kombination med ökad stress inverkan på hälsoåkommor som depression, utmattning, minskad självaktning etc.

 

Optimism är en egenskap som kännetecknas av en mer positiv utvärdering av stress-situationer samt en förmåga att se på problem från den ljusa sidan. Denna egenskap kan ha en viktig funktion att motivera kvinnor till att hålla fast vid sina förpliktelser även under gräsliga situationer. Detta är särskilt viktigt för kvinnor vars dagliga aktiviteter innebär svårigheter, konflikter och stressiga situationer.

Humor är också en egenskap som underlättar att klara av svåra eller frustrerande händelser i livet. Forskningen har länge lagt fram hypotesen om att de flesta kvinnor i ledar-positioner saknar förmågan att använda humor i stressfulla situationer.

Optimism och humor underlättar alltså hanteringen av motgångar och konflikter, medan perfektionism anses som en källa till stress.

Kvinnor uppfostras ofta att bli ordentliga och duktiga. Detta kan leda till perfektionism och ett starkt kontrollbehov. Vissa hävdar också att kvinnor är födda med en mer omhändertagande personlighet än män. Omhändertagande och "duktiga" drag kan bidra till att förklara varför kvinnor tycks löpa en större risk än män att bli utbrända. Dessutom är det oftast kvinnorna som tar det största ansvaret för hem och familj fast de arbetar och den kombinerade stressen från både arbete och familj är säkert ytterligare en orsak till att kvinnor oftare blir utmattade än män.

Engagemang eller överambition, var går gränsen?